ستمپی

بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتمایی بر کیفیت محیط زیست در ایران

نویسنده: ابراهیم قائد
17 تیر 99 ساعت 23:05
بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتمایی بر کیفیت محیط زیست در ایران

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتمایی بر کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره 1390-1397 است. برای تحلیل موضوع از رگرسیون پانل دیتا (Panel data) استفاده شده و برای تحلیل موضوع از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده ها مانا هستند و یک رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای رشد اقتصادی، نیروی کار، سرمایه گذاری بخش خصوصی بر کیفت محیط زیست برقرار است. با آزمون علیت گرنجر وجود رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به کیفیت محیط زیست در سطح معنیداری 10 درصد را نشان میدهد . از آزمونهای F لیمر و هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده ها نیز مشخص و برآورد گردید و مشخص شد که مدل با اثرات ثابت مناسب است و این دو آزمون پیش آزمون مدل رگرسیون پژوهش بود که نشان داد متغیرهای مستقل به درستی متغیر وابسته را توضیح میدهند. همچنین نتایج برآورد ضریب مدل پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی با ضریب 0/044 درصد اثر بیشتری را بر کیفیت محیط زیست در مقایسه با سایر متغیرهای مدل داشته است و بر عملکرد محیط زیست تاثیر منفی به سزایی می گذارد، بهگونهای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در ایران، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست میشود.
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتمایی بر کیفیت محیط زیست در ایران نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (1)
ترتیب
سینا قائد کد: 542

سلام خوبین

پاسخ
1401/3/30
ans_result_542
کلمات کلیدی: رشد اقتصادی ، سرمایه اجتماعی ، کیفیت محیط زیست ، رگرسیون پنل دیتا